چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

پروژه های عمرانی در دست اجرا

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۴ تیر ۱۳۹۶
ردیفعنوان پروژهتوضیحات تکمیلینمایی از طرح
    

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۸ فروردین ۱۳۹۶
ردیفعنوان پروژهپیمانکارمشاورنمایی از پروژه
1راه دسترسی بندرسامان محیطپارس
2دیوار حفاظت ساحلیخزر دژدریا سازه
3محوطه سازی اراضی
شرق بندر و رینگ پیرامونی
پارس عمران شمالفنی و مهندسی بندر
4محوطه سازی اراضی
۲۰۰ هکتاری بندر و بهسازی
کانال آبهای سطحی
سامان محیطپردیسان سازه
5احداث پست برق TR۵مازند نورفنی و مهندسی بندر
6احداث ساختمان سر محیط بانیساری کیمهفنی و مهندسی بندر
7عملیات گازکشی در زون اداری بندرصنعت کاران البرزفراتر نصب
8ساختمان گارد ساحلی----
9اسکله رورو ریلیپرهامدریابندر

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۹ فروردین ۱۳۹۶
ردیفعنوان پروژهتوضیحات تکمیلینمایی از طرح
1توسعه بندر به ۲۱۲۰ هکتارتوسعه اراضی بندر از ۱۰۶۰ هکتار به
۲۱۲۰ هکتار
2تطویل موج شکن و تعریض دهانه و لایروبی کانال و حوضچهاین پروژه در بخش مطالعات طرح ساماندهی بندر امیرآباد
می باشد و در مرحله تایید و جانمایی ست.
3ایجاد شهر بندری---
4تغییر ایستگاه شانتینگ یاردطرح جانمایی ایستگاه در خارج از محدوده ۱۰۰۰ هکتاری
در مرحله بررسی می باشد.
5احداث ایستگاه تغییر بوژی---