چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
 بروز رسانی در تاریخ 96.01.05
  
             
  نمایی از پروژه مشاور پیمانکار عنوان پروژه ردیف  
  راه دسترسی
پارس سامان محیط راه دسترسی بندر 1  
 
  دیوار حفاظت ساحلی
دریا سازه خزر دژ دیوار حفاظت ساحلی 2  
   
  محوطه سازی ارضی شرق بندر 1
فنی و مهندسی بندر پارس عمران شمال محوطه سازی اراضی
شرق بندر و رینگ پیرامونی
3  
   
  بهسازی کانال آب ها
پردیسان سازه سامان محیط محوطه سازی اراضی
 200 هکتاری بندر و بهسازی
 کانال آبهای سطحی
4  
   
  احداث پست برق TR5
فنی و مهندسی بندر مازند نور
احداث پست برق TR5
5  
 
  احداث ساختمان سر محیط بانی
فنی و مهندسی بندر ساری کیمه احداث ساختمان سر محیط بانی 6  
   
  عملیات گازکشی در زون اداری بندر
فراتر نصب صنعت کاران البرز عملیات گازکشی در زون اداری بندر 7  
   

احداث ساختمان گارد ساحلی
--
--
ساختمان گارد ساحلی
8

 رورو ریلی - خرداد 93  دریابندر
پرهام
 اسکله رورو ریلی
9
 
       
             
           
  عکس توضیحات تکمیلی عنوان پروژه ردیف  
  توسعه اراضی بندر از 1060 هکتار به
 2120 هکتار
توسعه بندر به 2120 هکتار 1  
  این پروژه در بخش مطالعات طرح ساماندهی بندر امیرآباد
می باشد و در مرحله تایید و جانمایی ست.
تطویل موج شکن و تعریض دهانه و لایروبی کانال و حوضچه 2  
    ایجاد شهر بندری 3  
  طرح جانمایی ایستگاه در خارج از محدوده 1000 هکتاری
در مرحله بررسی می باشد.
تغییر ایستگاه شانتینگ یارد
4
 
   

احداث ایستگاه تغییر بوژی

5