چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

شرح وظایف اداره سواحل و بنادر

شرح وظایف اداره سواحل و بنادر بندر امیرآباد

1- همکاری در بررسی وضعیت موجود و طرح و توسعه بندر با سایر واحدهای مرتبط

2- جمع آوری اطلاعات سواحل و بنادر حوزه تحت نظارت

3- پیگیری مجوزهای درخواستی ساخت و ساز در سواحل از مراجع زیربط

4- نظارت بر کلیه فعالیت های ساخت و ساز در سواحل دریایی حوزه تحت نظارت

5- در دسترس قرار دادن اطلاعات و نیازمندی های مرتبط به گردش کار صدور مجوز از طریق پایگاه اینترنتی

6- تکمیل و به روزرسانی شناسنامه سواحل و بنادر در حوزه تحت نظارت و بکارگیری سیستم هایی نظیر GIS جهت ایجاد پایگاه اطلاعات داده ها