چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

جایگاه قانونی کمیته صدور مجوز

 

بند 22 از ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب 1348):

صدور اجازه تاسیس اسکله و سایر تاسیسات و تجهیزات ضمن تصویب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهره برداری

تبصره الحاقی به بند 22 از ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی (مصوب 1387):

ساخت و ساز بدون مجوز یا خارج از مجوز سازمان بنادر و دریانوردی در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی ممنوع است. سازمان در صورت اطلاع از طریق پاسگان (گارد) بندر و یا سایر ضابطین دادگستری از ادامه عملیات ساخت و ساز و یا بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات فاقد مجوز و یا خارج از مجوز جلوگیری کرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاکی به مرجع قضایی محل اعلام می نماید. مرجع قضایی مکلف است به پرونده خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت احراز تخلف حسب مورد حکم قلع بنا ویاتوقف عملیات و یا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نماید.

 

قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348 قانون الحاق یک تبصره به بند 22 ماده 3 آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب 1348