چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

مراکز تماس و دبیرخانه

 

شماره تماس مرکزی: 4-34623001-011

دورنویس: 34623006-011

شماره تماس دبیرخانه مرکزی : 34512321-011

کد پستی : 93555-48541

صندوق پستی : 331
آدرس : مازندران - بهشهر - منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد
پست الکترونیک :info-apsez@pmo.ir

contactus