دوشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۶
سیاوش رضوانی

سیاوش رضوانی مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

 • : 011-34623017
 • : 2100
 • : -
 • : 011-34623016
 • :
Mr.hoseini

سید محمد حسینی معاون اداری مالی

 • : 011-34623010
 • : 2300
 • : 011-34623010
حبیب الله طالبی

حبیب الله طالبی معاون دریایی و بندری

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512210
 • : 2210
 • : 011-34623006
 • :
عبداللهی

کمال عبداللهی کاکرودی معاون فنی و مهندسی

 • : 011-34623007
 • : 2400
 • : 011-34623007
 • :
محمد صادق رنگاور

محمد صادق رنگاور سرپرست معاونت بندری و اقتصادی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512250
 • : 2250
 • : 011-34623502
 • :
حسین عظیمی

حسین عظیمی سرپرست اداره منطقه ویژه، بازاریابی و سرمایه گذاری

 • : 011-34512270
 • : 2270
 • : 011-34623009
 • :
علی کیاپی

علی کیاپی سرپرست اداره مطالعات و برنامه ریزی

 • : بندر امیرآباد
 • : 01134512540
 • : 2540
 • : 2542
 • : 01134623009
مریم کاوه

مریم کاوه رئیس اداره آمار و انفورماتیک

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512510
 • : 2510
 • : 011-34623006
موسی پور

محمدعلی موسی پور گرجی بازرس مدیر عامل ، رییس واحد کار و خدمات اشتغال

 • : 011-34623679
 • : 011-34512105
 • : 011-34623006
 • :
محمد وسکره

محمد وسکره رئیس اداره حراست

 • : 011-34623505
 • : 2110
 • : 011-34623006
اکبرزاده

محمد اکبرزاده فرمانده اداره گارد و انتظامات

 • : 011-34623012
 • : 2140
 • : 011-34623012
sadeghi

محمد مهدی صادقی سرپرست روابط عمومی

 • : 011-34512160
 • : 2160
 • : 011-34623006
 • :
بازیاری

زین العابدین بازیاری رئیس اداره بندر و دریانوردی نکاء

 • : 011-34512170
 • : 2170
 • : 011-34623006
 • :
محمود سلطانی - ارتباط با مدیران

محمود سلطانی رئیس اداره امور اداری

 • : 011-34512310
 • : 2310
 • : 011-34623006
 • :
خسرو ملک محمودی

خسرو ملک محمودی سرپرست اداره نگهداری تجهیزات

 • : 011-34512410
 • : 2410
 • : 011-34623006
حبیب الله بایی

حبیب الله بایی رئیس اداره آموزش

 • : 011-34512530
 • : 2530
 • : 011-34623006
مهدی آقاپور - ارتباط با مدیران

مهدی آقاپور رئیس اداره امور نگهداری ساختمان

 • : 011-34512420
 • : 3420
 • : 011-34623006
 • :
علی علیمحمدی

علی علیمحمدی رئیس اداره مالی

 • : 011-3451330
 • : 2330
 • : 011-34623006
 • :
امیرحمزه فقیه

امیرحمزه فقیه امور حقوقی و قراردادها

 • : 011-34513141
 • : 2131
 • :
صیاد دورنکلایی

علی اکبر صیاد دورنکلایی رئیس امور دریایی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34513301
 • : 3301
 • : 011-34623006
کاظم صالحی

کاظم صالحی سرپرست اداره امور بندری و حمل و نقل چند وجهی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512270
 • : 2270
 • : 011-34623006
محمد خسروی

محمد خسروی سرپرست اداره حفاظت و ایمنی دریانوردی

 • : بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد
 • : 011-34512208
 • : 2208
 • : 011-34623006