جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶

دوره های در حال برگزاری در سال 96 - آموزش و پژوهش

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
ردیفعنوان دورهزمان شروعمدت دورهمحل برگزاریبرگزار کنندهمدرس
       

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
عنوانردیفعنوان دورهزمان شروعمدت دورهتعداد شرکت کنندگانمحل برگزاریبرگزار کنندهمدرس
11روانشناسی خانواده1395/06/026 ساعت60بندرامیرآبادبندرامیرآبادآقای هاشم ورزی
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13    
14        
15        
16        
17        
18        
19        
20        
21        
[ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ ]
[ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ ]
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]