شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۳۰ فروردین ۱۳۹۶
ردیفعنوان دورهزمان شروعمدت دورهتعداد شرکت کنندگانمحل برگزاریبرگزار کنندهمدرس
1الگوی رفتاری کارکنان گارد1396/02/161666بندرامیرآبادبندرامیرآبادمحمداکبرزاده
2مدیریت امنیت اطلاعات( isms1396/02/173220بندرامیرآبادبندرامیرآبادرحمت ا... امیرصوفی
3آستاندارد امنیت دریانوردی(ISpS CODE1396/02/24820بندرامیرآبادبندرامیرآبادسیدمهدی حسین پور
4اصول سرپرستی1396/03/101630بندرامیرآباددانش پژوه بنادر ایرانیانغیرحضوری
5اصول و آداب تشریفات1396/03/27620بندرامیرآبادبندرامیرآبادفاطمه خوشروزی
6آستاندارد امنیت دریانوردی(ISpS CODE1396/04/13817بندرامیرآبادبندرامیرآبادسیدمهدی حسین پور
7مهارتهای زندگی1396/04/18681بندرامیرآبادبندرامیرآبادآقای حسینی
8اصول تغذیه و بهداشت1396/05/07435بندرامیرآبادبندرامیرآبادآقای محمد رجبی
[ ۳۱ فروردین ۱۳۹۲ ]
[ ۲۲ فروردین ۱۳۹۱ ]
[ ۲۲ مرداد ۱۳۹۰ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]
[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ ]