چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

  استان مازندران  
  بندر امیرآباد  
  مرکز هماهنگی اقدامات مقابله با آلودگی نفتی  
  تلفن: 5462019 0152  
  فاکس: 5462019 0152  
     
  بندر نوشهر  
  مرکز هماهنگی اقدامات مقابله با آلودگی نفتی  
  تلفن: 3250984 0191  
  فاکس: 3250986 0191