یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

تسهیلات دریافت

در ابتدای ورود شناورها به بندر، بخش مقابله با آلودگی بمنظور انجام مدیریت و برنامه ریزیهای لازم جهت  دریافت مواد زائد از شناورها، فرم تقاضای تحویل مواد زائد را از طریق نماینده کشتیرانی به فرماندهان شناورها تحویل داده و تکمیل شده ی آن بعلاوه فرم تحویل موادزائد توسط نماینده کشتیرانی جهت ورود وخروج پیمانکاردریافت مواد زائد  را دریافت می نماید.
درخواست تخلیه زائدات نفتی توسط نمایندگی کشتیرانی 24 ساعت قبل از ورود کشتی به اداره اموردریایی باید  ارائه‌گردد.
سپس توسط بازرسان مربوطه مقدار موجود مواد زائد مخازن اندازه گیری شده و مراتب به شرکت پیمانکار جهت دریافت زائدات اعلام می گردد.
وبعداز دریافت موادزائد ازشناور توسط بازرس مربوطه از شناور بازدید بعمل آورده و بعد از تأیید گواهینامه نهایی صادر میگردد.
نهایتاً هزینه خدمات ارائه شده به کشتی با اعلام کتبی اداره اموردریایی به اداره امور مالی از نمایندگی کشتیرانی اخذ می گردد.(هزینه های مربوط به دریافت زباله جزء تعرفه بندر محسوب می شود.)