چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

اهداف

مرکز کنترل و بازرسی کشتیها بعنوان بازوی اجرایی و کنترلی مرجع دریایی در زمینه تطابق کشتی ها و شناورهای ورودی به بنادر ایران با الزامات ایمنی ، زیست محیطی ، نجات جان دریانورد و مسافر عمل می نمایند.
همچنین این مرکز نظارت بر عملکرد موسسات رده بندی ایرانی و خارجی را بر روی کشتی بعهده دارد .
اما اهداف کنترل و بازرسی کشتیها به شرح زیر می باشد:
1-    ارتقاء ایمنی کشتی های ورودی  به بنادر ایران
2-    ایجاد هماهنگی و وحدت رویه با موسسات رده بندی داخلی
3-    کاهش اثرات مخرب زیست محیطی تجارت دریایی با انجام بازرسی های متمرکز و تصادفی
4-    نظارت بر کیفیت وکمیت فعالیتهای دریانوردان شاغل بر روی شناور
5-    ایجاد و آماده سازی بستر مناسب جهت اشاعه فرهنگ دریایی بین دریانوردان