چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

دستورالعملها ، بخشنامه ها و آئین نامه ها

در این بخش با مختصری از دستورالعمل های ملی که برگرفته از کنوانسیونهای بین المللی است بیشتر آشنا می شویم و این دستورالعمل ها توسط دفتر مرکزی کنترل و بازرسی کشتیها و یا مرجع دریایی تهیه و توسط هیات محترم عامل سازمان بنادر و دریانوردی مصوب و ابلاغ گردیده است.
1-    دستورالعمل رفتار منصفانه با دریانوردان درصورت بروز و سوانح دریایی
2-    بخشنامه بارگیری کامیونها و خودروهای سرنشین دار در لندینگ کرافتها
3-    دستورالعمل بازرسی شناورهای زیر 500 تن
4-    دستورالعمل کنترل و بازرسی کشتیهای اقیانوس پیما
5-    دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاوله نامه دریایی 6-2
6-    راهنمای کنترل و بازرسی از شناورهای مسافری
7-    آئین نامه رسیدگی به شکایات درکشتی
8-    آئین نامه فنی کنترل انتشار آلاینده های هوا
9-    راهنمای کنترل و بازرسی سیستم ضد خزه
10-راهنمای کنترل و بازرسی از الزامات کنوانسیون آب توازن