چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

کنوانسیونهای بین المللی

کنوانسیون زیر مواردی می باشد که توسط مرکز کنترل و بازرسی در هنگام بازرسی کنترل و بازرسی می گردد.
1-    خط شاهین      (Load  line 69)
2-    اندازه گیری ظرفیت کشتیها      (Tonnage  Mes.69)
3-    جلوگیری از تصادم در دریا     (COLREG   72)
4-    ایمنی جان اشخاص در دریا   (SOLAS  74)
5-    استانداردهای آموزش صدور گواهینامه و نگهبانی دریانوردان (STCW 78) (STCW  Manila2010)
6-    جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتیها   (MARPOL   73/78)
7-    مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی   (CLC  92)
8-    کنترل سیستمهای مضر ضد خزه بر روی کشتیها (AFS 2001)
9-    کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها  (BWM 2004) (هنوز لازم الاجرا نشده)
10-کنوانسیون نایروبی در مورد انتقال لاشه   (NAIROBI WR2007)
11-مقاوله نامه کار دریایی (MLC 2006)