چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

سایتهای مرتبط با کنترل بازرسی

1-    تفاهمنامه پاریس                   www.parisMou.org
2-    تفاهمنامه توکیو                     www.Tokyo-Mou.org
3-    تفاهمنامه مدیترانه                www.Medmou.org
4-    تفاهمنامه دریای سیاه           www.BSMou.org
5-    تفاهمنامه کارائیب                www.CaribbeanMou.org
6-    تفاهمنامه اقیانوس هند          www.IoMou.org
7-    تفاهمنامه ریاض                   www.riyadhmou.org
8-    تفاهمنامه  وینادلمار               www.acuerdolatino.int.ar
9-    موسسه رده بندی آسیا         www.asiaClass.org
10-    موسسه رده بندی ایرانیان     www.ics.org.ir
11-وب سایت ترافیک دریایی     www.Marine.traffic.com
12-سایت بررسی وضعیت بازرسی کشتیها    www.Equasis.org  (equasis)  
13-سایت موسسه رده بندی کره    www.krcon.krs.co.ir
14- موسسه رده بندی روسیه        www.rs-Class.org