یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

هیدروگرافی و لایروبی

وظایف اداره ایمنی و حفاظت دریایی:
1-    مدیریت ، نظارت و انجام کنترل و بازرسی کشتیهای متردد به آبهای تحت پوشش
2-    مدیریت ، نظارت ، راهبری و اجرای کلیه عملیات های آبنگاری در سطح استان و بنادر شمالی
3-    مدیریت ، نظارت عملیاتهای جستجو و نجات دریایی
4-    مدیریت مرکز MRCE
5-    مدیریت ، نظارت و پیشگیری در زمینه آلودگی مواد نفتی و غیرنفتی در دریا
6-    اجرای عملیات و هماهنگی با سایر ارگانهای همجوار جهت مدیریت بهینه آلودگی نفتی در دریا براساس طرح استانی
آبنگاری :
سازمان بنادر و دریانوردی ملزم به رعایت قوانین سازمان بین المللی دریانوردی IMO   و همچنین سازمان جهانی هیدروگرافی IHO  می باشد .
بدین منظور جهت تسهیل در تردد شناورهای ورودی به بندر و همچنین بهبود عملیات لایروبی تیمی متشکل از افراد کارآمد ، باتجربه و دانش کافی بهمراه تجهیزات به روز و پیشرفته با استفاده از روشهای جدید و کارآمد اقدام به انجام آبنگاری از محدود بنادر و لنگرهای تحت پوشش می نمایند . همچنین بخش هیدروگرافی به منظور ایمنی تردد با معین نمودن وضعیت بستر کانال و مسیرهای بین المللی و انتشار آبها در مقیاسهای استاندارد خدمت رسانی می نماید .
 * تجهیزات :
1-    اکوساندر ceescpoe   200    
2-    دستگاه سنجش سرعت  صوت در آب   valeport  
3-    نرم افزار hypach  6.2   
4-    چی پی اس  Ashteele  proplex 800
5-    قایق هیدروگرافی

*مستندات مورد استفاده است :
     1- دستورالعمل همسان نقشه برداری ( جلد هفتم آبنگاری)   نشریه شماره 7-119
    2- IHO   Standards  for  hydrography   surveys   
   3-  Hydrographic     Dictionary