یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

خدمات اسناد دریایی

یکی دیگر از قسمت های اداره امور دریایی خدمات اسناد دریایی می باشد و وظیفه کلیه امور اسنادی ، تشکیل پرونده کشتی، صدور مجوز خروج شناورها، صدور صورتحساب کشتی ها، هماهنگی تخصیص آب شیرین و صدور Immobilization را بر عهده دارد.
اقدامات قبل از ورود کشتی به آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران:

تعیین نمایندگی کشتیرانی:

نماینده یا نمایندگان کشتیرانی (Ship’s Agent) هر کشتی قبل از ورود به آبهای تحت حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران می بایستی از بین شرکتهای مجاز نمایندگی کشتیرانی به بندر کتباً معرفی شده باشند.
تعیین شرکت نمایندگی کشتیرانی به منظور تحقق موارد ذیل می باشد:
الف) پرداخت حقوق و عوارض و هزینه های بندری مرتبط به کشتی
ب  ) ارائه خدمات به کشتی و خدمه
ج  ) تصفیه کالای حمل شده
د  ) تقبل مسئولیتهای ناشی از خسارات احتمالی وارده از ناحیه کشتی به تاسیسات، تجهیزات و محیط  زیست دریایی
 توضیح:
تعیین معرفی نمایندگی کشتیرانی به بندر در کلیه شرایط عادی و غیرعادی برای کشتیها اجباری و پذیرش کشتیها در بنادر بدون نمایندگی ممنوع می باشد.

اعلام نمایندگی کشتی به بندر و پذیرش مسئولیتهای مربوطه:

نمایندگی کشتیرانی یک هفته قبل از ورود کشتی می بایستی ضمن معرفی خود به عنوان نماینده  کشتی با تقبل همه مسئولیتهای مربوطه ، کلیه اطلاعات مربوط به کشتی، کالا، گواهینامه های قانونی، فنی و بیمه ای را به مراکز مختلف تسلیم نماید . در مورد کشتیهای حامل کالای متفرقه ، نمایندگی کشتیرانی می بایستی علاوه بر اطلاعات فوق الذکر ، نقشه بارچینی کالا Cargo Plan, Stowage Plan را نیز ضمیمه نماید.

ارسال پیام زمان ورود تقریبی کشتی به لنگرگاه (ETA):

 فرماندهان کلیه کشتیها می بایستی 24 ساعت قبل از ورود به لنگرگاه مجاز هر بندر بوسیله ارسال پیام از طریق ارسال ایمیل(Amirabadradio@yahoo.com) زمان تقریبی ورود(Estimated Time of Arrival  )خود را به لنگرگاه مجاز ضمن تماس با ایستگاه مخابرات ساحلی بندر اعلام نمایند.
 تبصره:
 در مسافتهای کمتر از 24 ساعت، کشتی می بایست به محض خروج از بندر مبدأ زمان تقریبی ورود ETA و اطلاعات مربوطه به کشتی و کالا را به ایستگاه مخابرات ساحلی بندر مقصد منعکس نماید.

هماهنگی نمایندگی کشتیرانی در پاس کشتی ورودی:

نمایندگی کشتیرانی پس از ورود کشتی به لنگرگاه مجاز می بایستی هماهنگیهای لازم در جهت پاس کشتی ورودی با مرکز هماهنگ بندر، گمرک، قرنطینه را بعمل آورد.

مدارک کشتی در هنگام ورود به بندر:

فرمانده یا نمایندگی کشتیرانی در مورد کشتیهای ورودی به بنادر تابعه باید مدارک زیر را مطابق با مفاد کنوانسیون  بین المللی تسهیل ترافیک دریایی (FAL Convention) به مرکز اسناد دریایی بندر ارائه نمایند:
 1) اظهارنامه اجمالی General Declaration
 2) اظهارنامه کالا، مانیفست Cargo Declaration/Manifest
 3) فهرست خدمه Crew List
4) فهرست مسافرین Passenger List
5) تصویر گواهی ظرفیت بارگیری International Tonnage Measurement Certificate در اولین ورود کشتی به بندر
6) اصل اجازه حرکت آخرین بندر بارگیری Last Loading
7)مانیفست کالای خطرناک در صورت وجود بر روی کشتی
8)گواهینامه ثبت کشتی در زمان اولین ورود به بندر

صدور مجوز خروج کشتی

صدور اجازه حرکت جهت واحدهای شناور توسط مرکز خدمات اسناد انجام می گردد و کلیه نمایندگان شرکت های کشتیرانی در زمان درخواست صدور اجازه حرکت نسبت به ارائه مدارک ذیل اقدام نمایند:
1) اظهارنامه کالا، مانیفست Cargo Declaration/Manifest
2) فهرست خدمه Crew List
3) فهرست مسافرین Passenger List
4) مانیفست کالای خطرناک در صورت وجود بر روی کشتی
مرکز خدمات اسناد دریایی پس از دریافت اسناد اشاره شده و بررسی شرایط دیگر کشتی شامل تاییدیه قابلیت دریانوردی واحد شناور از مرکز کنترل و بازرسی بندر، تاییدیه نماینده امور بندری در مرکز هماهنگی امور دریایی، تاییدیه نماینده امور مالی نسبت به صدور مجوز خروج شناور اقدام می نماید.

صدور صورتحساب کشتی پس از خروج از بندر:

بلافاصله پس از خروج کشتی از بندر ، نماینده امور دریایی در مرکز خدمات دریایی با استفاده از اطلاعات مربوط به ورود و خروج کشتی و برگه های خدمات یدک کشی و راهنمایی و آب رسانی و کلیه خدماتی را که کشتی در طول مدت پهلوگیری در کنار اسکله دریافت کرده ،صورت وضعیت کشتی را صادر می نماید و به نماینده امور مالی تحویل می نماید تا بر اساس اطلاعات مندرج در آن، صورت حساب نهایی صادر گردد.

صدور مجوز Immobilization :

مجوز Immobilization مجوزی است که بر اساس آن کاپیتان کشتی از مقامات بندری اجازه می گیرد تا برای مدتی معلوم و به منظور انجام تعمیرات مشخص، شناور خود را بدون حرکت در کنار اسکله/لنگرگاه نگاه دارد و بر اساس آن مقامات بندر مطلع باشند که در شرایط اضطراری شناور سریعا قادر به جا بجایی توسط نیروی محرکه کشتی نمی باشد. درخواست شرکت در خصوص Immobilization  می‌بایست به همراه درخواست کتبی فرمانده کشتی باشد. در صورتی که 1 روز کاری تا پایان عملیات تخلیه /  بارگیری مانده باشد(با هماهنگی با ناظرین مربوطه) و یا شناور نیاز به عملیات جابجایی از اسکله ای به اسکله دیگر داشته باشد با درخواست Immobilization موافقت نمی شود. چنانچه صدور مجوز Immobilization  در برنامه ی عملیات های پیش بینی شده ی خللی ایجاد ننماید موضوع تایید می گردد و همچنین برای انجام برنامه ریزی های بعدی مجوز صادر شده در دفتر مربوطه ثبت می شود. پس از ممهور نمودن Immobilization  یک نسخه از آن در پرونده کشتی به همراه نامه‌های درخواست درج می گردد. لذا در راستای ارتقا ایمنی عملیات بندر کلیه شرکت های کشتیرانی موظفند ضمن اطلاع رسانی کلیه امور مربوط به اخذ مجوز اشاره شده را به انجام برسانند.

آب شیرین

به طور کلی کلیه شناورها از طریق نماینده خود می توانند قبل از ورود به بندر هماهنگی دریافت آب شیرین را به انجام برسانند.بر اساس امکانات موجود خدمات آبرسانی در بندر در کلیه اسکله ها  از طریق تجهیزات آبرسانی اسکله و همچنین ماشین آبرسان انجام می گردد. همچنین با توجه به شناورهای موجود در بندر امکان خدمات رسانی به کشتی ها در محدوده لنگرگاه نیز امکان پذیر می باشد. کلیه هماهنگی های مربوطه بایستی توسط نمایندگان شرکت های کشتیرانی با استفاده از فرم های درخواست انجام پذیرد.

تماس با ما:

با توجه به ارائه خدمات اشاره شده در اداره امور دریایی بندر، کلیه مشتریان می توانند از طریق کانال ارتباطی زیر نسبت به پیگری درخواست های خود اقدام نمایند.
اداره امور دریایی:
شماره تلفن:01134512227
شماره تلفن:01134512236
شماره فکس:01134512236