چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

مخابرات و ارتباطات دریایی

دگرگونی های فزآینده در بخش های م
 
 
دگرگونی های فزآینده در بخش های مختلف علمی و کاربردی ، گویای وسعت فعالیتهای گوناگون بالاخص علم ارتباطات می باشد . یکی از رشته هایی که در دهه های  اخیر دستخوش تحولات گسترده ای بوده سیستم های مخابراتی با نگرش ویژه  به فن آوری های مربوط به ارتباطات رادیویی بوده که به واسطه کاربرد آنها در صنایع گوناگون مورد توجه جامعه دریایی نیز قرار گرفته است . از جمله آنها می توان ارتباطات ماهواره ای ، ارتباطات سیار ، سیستم های رادیویی بی سیم ، سیستم های سنجش از راه دور و سیستمهای ناوبری را نام برد .
 
   
 
 توسعه روز افزون فناوری های ارتباطات رادیویی در صنعت دریانوردی بر اهمیت اتخاذ سیاستهای ملی دور اندیشانه در زمینه مدیریت طیف فرکانس دریایی می افزاید . این گونه  توسعه ها گر چه استفاده موثر از طیف فرکانس را عامل می گردد ،   اما باعث افزایش میزان تقاضا برای استفاده از این منبع طبیعی محدود نیز گردیده که در صورت بکارگیری غیر استاندارد از امواج رادیویی ، ترافیک پیچیده ای از لحاظ زمان ، مکان و فرکانس ایجاد خواهد نمود . در چنین شرایطی به سبب کاهش فاصله مکانی ، زمانی و  فرکانسی در شبکه های رادیویی ، محاسبات دقیق و پیچیده تری برای مدیریت برآن لازم است و در نتیجه سامانه مدیریت طیف فرکانس قدرتمندی نیاز خواهد بود .  
سازمان بنادر و دریانوردی ( P.M.O ) ، به عنوان مرجع دریایی کشور عهده دار تامین ایمنی دریانوردی و همچنین مدیریت بر طیف فرکانس دریایی در آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بوده و این مهم از طریق تاسیس ایستگاههای ساحلی ارتباطات دریایی و پوشش کلیه سواحل کشور ، بر اساس استاندارد های ملی و بین المللی و تامین ارتباطات مورد نیاز شناور های متردد در کلیه آبها تحت پوشش  ج.ا.ا  انجام گردیده و نتیجه آن ساماندهی و به حداقل رسانیدن  تداخلا ت رادیویی و مدیریت گسترده بر طیف فرکانس دریایی می باشد . در همین راستا و بمنظور اجرایی نمودن الزامات کنوانسیونی و پوشش کامل رادیویی آبهای تحت حاکمیت بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد ، ایستگاه ساحلی مخابرات دریایی و مرکز هماهنگی جستجو و نجات دریایی ( CRS & MRCC ) و همچنین مرکز کنترل ترافیک شناورها در بندر امیرآباد راه اندازی و بصورت شبانه روزی آماده ارائه خدمات رادیویی می باشد .