یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

ایستگاه ساحلی مخابرات دریایی CRS&MRCC

بمنظور تامین و ارتقاء ایمنی دریانوردی و ارائه خدمات رادیویی و ارتباطی در سطح بین المللی، ایستگاه ساحلی مخابرات دریایی بندر امیرآباد در سال  1386  تاسیس و راه اندازی گردید.

اطلاعات ایستگاه

نام 
ایستگاه ساحلی مخابرات دریایی
AMIRABAD RADIO CRS&MRCCNAME
 مختصات جغرافیایی

 عرض :  36 درجه و 51 دقیقه و09/28 ثانیه شمالی

 LAT : 36˚51´09.28″N

POSITION
 طول : 53 درجه و 21 دقیقه و 47/49 ثانیه شرقی  LONG: 53˚21´47.49″E

 علامت خطابEQCCALL SIGN
 شماره MMSI004225601 MMSI NO
 شماره تماس
5462501 0152 PHONE NO
5462511 0152
 نمابر5462501 0152 fax
 پست الکترونیک
 amirabadradio@pmo.ir Email

 Amirabad-radio@iran.ir

 کانال های کاری در باند HF دریایی : : WORKING CHANNEL ON HF BAND
820-825-410-411-603-1218-1607-2239 
 KHZ MF FREQUENCY: 2182

تجهیزات :
MF/HF DSC,AIS,NAVTEX RECIVER,PHONE PATCH,VHF DC,VHF ، نمابر ، تلفن،تلکس، نقشه و ادوات نقشه خوانی.

اهم شرح وظایف ایستگاه :
- تامین ارتباطات کلیه شناورها و نمایندگی های مربوطه اعم از روتین ، اضطرار ، فوری ، ایمنی ،خدمات مشاوره و توصیه های پزشکی و ...
- نگهبانی بر روی فرکانسها و کانالهای ایمنی و اضطرار مشخص شده بر اساس قوانین و مقررات و نشریات بین المللی ( LIST OF COAST STATION  ) به صورت 24 ساعته توسط تجهیزات مخابراتی موجود .
- دریافت پیامهای اضطرار و عکس العمل مناسب با نوع پیام
- برقراری نظم ، سکوت ، هدایت و کنترل ترافیک رادیویی به هنگام انجام عملیات تجسس و نجات ( SAR  )
- همکاری در بهره برداری از دستگاههای گیرنده و فرستنده مخابراتی
- تست کیفیت دستگاههای رادیویی منصوب بر روی ایستگاههای متحرک دریایی اعم از شناورها و یا سکوها پس از هماهنگی با ایستگاههای رادیویی و مراکز کنترل و ترافیک و ثبت اقدامات انجام گرفته در دفاتر ثبت وقایع (  LOG BOOK  )