یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

اهم شرح وظایف مرکز کنترل و ترافیک  :
تامین ارتباطات کلیه شناورها و نمایندگی های مربوطه اعم از روتین ، اضطرار ، فوری ، ایمنی  توصیه های پزشکی و ...
نگهبانی بر روی فرکانسها و کانالهای ایمنی و اضطرار مشخص شده بر اساس قوانین و مقررات و نشریات بین المللی ( LIST OF COAST STATION  ) به صورت 24 ساعته توسط تجهیزات مخابراتی موجود .
دریافت اطلاعات مربوط به مشاهدات شناورها و اراﺋﻪگزارش به مراجع ذیربط.
برقراری نظم ، سکوت ، هدایت و کنترل ترافیک رادیویی به هنگام انجام عملیات تجسس و نجات ( SAR  )
کنترل ورورد و خروج کشتیها از دریا به کانال جهت پهلودهی به اسکله و بالعکس برابر مقررات بین المللی دریایی
همکاری در بهره برداری از دستگاههای گیرنده و فرستنده مخابراتی
رهگیری ، بررسی و انطباق اطلاعات کشتیهای متردد در منطقه تحت پوشش از طریق سیستم A.I.S 
تست کیفیت دستگاههای رادیویی منصوب بر روی ایستگاههای متحرک دریایی اعم از شناورها و یا سکوها پس از هماهنگی با ایستگاههای رادیویی و مراکز کنترل و ترافیک و ثبت اقدامات انجام گرفته در دفاتر ثبت وقایع (  LOG BOOK  ).