چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

مرکز کنترل ترافیک بندر امیرآباد (AMIRABAD PORT  CONTROL  ) واقع در طبقه فوقانی ساختمان دریایی و بندری به منظور ارائه خدمات رادیویی، ارتباطی و همچنین نظارت و هماهنگی جهت تردد شناورها در محدوده تحت پوشش و حاکمیت دریایی بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد در سال 1382 تاسیس و راه اندازی گردید .

اطلاعات ایستگاه

نام 
کنترل ترافیک بندر امیرآباد 
AMIRABAD port controlNAME
 مختصات جغرافیایی

 عرض :  36 درجه و 51 دقیقه و09/28 ثانیه شمالی

 LAT : 36˚51´09.28″N

POSITION
 طول : 53 درجه و 21 دقیقه و 47/49 ثانیه شرقی  LONG: 53˚21´47.49″E

 

 علامت خطابEQCCALL SIGN
 شماره MMSI004224601 MMSI NO
 شماره تماس5462019 0152 PHONE NO
 نمابر5462020 0152 fax
 پست الکترونیک
 amirabadradio@pmo.ir Email

 Amirabad-radio@iran.ir

 

 کانال های کاری در باند VHF دریایی : : WORKING CHANNEL ON VHF BAND
 16 ,8, 12 , 15

تجهیزات :
VHF,LRIT,VHF DSC , A.I.S , NAVTEX RECEIVER , شبکه INTERNET ، سیستم هوانما ، نمابر و  تلفن.