یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

خدمات راهنمایی شناورها

خدمات راهنمایی کشتی ها  شامل کلیه عملیات شامل لنگراندازی ، لنگربرداری ، هدایت ، پهلودهی به اسکله ، جداسازی از اسکله ، پهلودهی کشتی به کشتی و جابجایی (shifting) است که توسط راهنما انجام می شود .    امور مربوط به راهنمایی کشتی ها حسب بند 4 از ماده سوم فصل دوم آیین نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب بهمن ماه 1348 که از جمله امور با اهمیت و حساس بنادر به شمار می آید به عهده سازمان بنادر و دریانوردی گذاشته شده است. منطقه راهنمایی در حوزه بندر امیرآباد شامل چهار منطقه شامل، منطقه لنگرگاه، کانال دسترسی بندر، حوضچه دسترسی بندر و اسکله های پهلودهی می باشد.
مشخصات منطقه راهنمایی:
مشخصات منطقه راهنمایی بندر امیرآباد به شرح ذیل می باشد:
1.لنگرگاه در محدوده 36 درجه و 53 دقیقه شمالی و 53درجه و 23 دقیقه شرقی با عمق متوسط 9 متر می باشد.
2.کانال دسترسی بندر که از بویه آب های ایمن(fair way bouy)آغاز می گردد.
3.حوضچه دسترسی بندر بعد از موج شکن
کشتی های مشمول عملیات راهنمایی:
کلیه شناورهای تجاری با هر ظرفیتی، در زمان ورود به بندر امیرآباد باید ضمن اعلام به برج کنترل راهنما درخواست نمایند و با راهنمایی و تحت هدایت راهنما به بندر وارد شوند.

اقدامات الزامی کشتی در زمان توقف کنار اسکله
١ــ فرمانده کشتی باید از استمرار مداوم ارتباط با برج کنترل بندر در تمام مدت توقف کنار اسکله اطمینان حاصل نمایند  
٢ــ فرمانده کشتی باید هرگونه تحرکی اعم از جزئی و کلی را ضمن اطلاع قبلی و با کسب اجازه از برج کنترل انجام دهد .
٣ــ انجام بازدیدهای مداوم از طنابها و تجهیزات مربوطه درطول توقف کشتی درکنار اسکله و نظایر آن ، که این بازدیدها حداقل هردوساعت یکبار باید انجام شود .
٤ــ درصورت استفاده کشتی از دوارهای خودکار (SELF TENSIONING WINCHES ) اطمینان از صحت عملکرد این تجهیزات و انجام بازدیدهای مداوم که تناوب بازدیدها در زمان توقف کشتی در کنار اسکله و نظایر آن نباید بیشتر از دو ساعت باشد .
٥ــ روشنایی مداوم و مناسب روی عرشه کشتی و محل های تخلیه و بارگیری کالا
٦ــ کنترل ورود و خروج افراد به کشتی حسب الزامات ISPS Code

شرایط هدایت ، پهلودهی و جداسازی کشتی ها توسط راهنمایان

 
1

سرعت
حداکثر سرعت مجاز در محدوده  لنگرگاه 6 گره دریایی
 
 حداکثر سرعت مجاز در کانال دسترسی 4 گره دریایی
 
 حداکثر سرعت مجاز در حوضچه دسترسی 4 گره دریایی
 
 2
حداکثر تریم
تریم سینه در کلیه عملیات ها ممنوع می باشد.
 
 حداکثر تریم پاشنه قابل قبول 1.5 متر می باشد.
 
 3
حداکثر لیست
کشتی های تانکر 0.5 درجه
 
 کشتی های غیر از تانکر 1درجه
 
 
4

حداکثر باد
8 متر بر ثانیه برای کشتی های فله و کالای عمومی
 
 6 متر بر ثانیه برای کشتی های RO-RO
 
 6 متر بر ثانیه برای کشتی های کانتینری
 
 5حداکثرارتفاع موج
1.5 متر
 
 6حداکثر طول
حداکثر طول قابل پذیرش برای کلیه کشتی ها 150 متر می باشد.
 
 7حداکثر آبخور
5متر
 

قوانین و مقررات:

1.  دریانوردی: مطابق مقرره    A-VIII/49&50   از کنوانسیون   STCW-95 حضور راهنما برروی کشتی دلیل بر رفع مسئولیتهای فرمانده نخواهد بود. لذا فرمانده و دیگر اعضاء پل فرماندهی بایستی  ضمن اجرای وظایف محوله در خصوص ایمنی عملیات و ایمنی شخص راهنما اقدامات لازم را در خصوص تبادل اطلاعات و همکاری با راهنما  را نیز اتخاذ نماید.
2.  جبران خسارات : مطابق ماده 23 از فصل چهارم قانون دریایی ایران سازمان بنادر و دریانوردی هیچ گونه مسئولیتی در قبال حوادث ایجاد شده از طرف راهنما را نخواهد داشت.
3.  مسئولیت حقوقی فرمانده : مطابق ماده 22 از فصل چهارم قانون دریایی ایران " در صورتی که فرمانده کشتی تذکرات راهنما را نپذیرد و یا مقررات مربوط به عبور و مرور و انتظامات بندری را ملحوظ ندارد"  ،"  در این صورت فرمانده مسئول هر گونه خسارت و پیش آمدی خواهد بود که از عمل آنها ناشی بشود و ممکن است به مجازاتهای مصرحه در ماده 64 نیز محکوم گردد" .
تعرفه خدمات راهنمایی شناورها:
مطابق کتابچه تعرفه های مترتب بر کشتی و کالا در بنادر جمهوری اسلامی ایران تعرفه خدمات راهنمایی در یک رفت و یا برگشت واحد شناور در جدول شماره 3 و ردیف شماره 3 به میزان 40 سنت به ازای هر تن ظرفیت ناخالص شناور تعیین گردیده است.
عملیات راهنمایی در بندر امیرآباد:
کلیه عملیات راهنمایی بندر امیرآباد در راستای خصوصی سازی فعالیت های بندر و ارائه بهتر خدمات به مشتریان به شرکت هدایت کشتی خلیج فارس واگذار گردیده است. شرکت مذکور یکی از شرکت های تخصصی در امر عملیات راهنمایی شناورها می باشد که با بکارگیری از کارشناسان مجرب دریایی خدمات راهنمایی شناورها را در بندر امیرآباد به انجام می رساند. اداره امور دریایی بندر به عنوان مسئول نظارت بر کلیه فعالیت های شرکت مذکور در بندر می باشد و کلیه عملیات های راهنمایی با هماهنگی این اداره به انجام می رساند. دریافت کنندگان خدمات راهنمایی از طریق کانال های ارتباطی ارائه شده در ذیل می توانند نسبت به پیگیری درخواست های خود اقدام نمایند.

اداره امور دریایی:
شماره تلفن:01134512236
شماره فکس:01134512236
شرکت هدایت کشتی خلیج فارس:
شماره تلفن:01134512610
شماره فکس:01134623729