یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

کنوانسیون های جستجو و نجات دریایی

کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا ، کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا ، کنوانسیون بین المللی نجات دریایی ، کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریا ، کنوانسیون بین المللی جستجو و نجات دریایی.

1-    کنوانسیون جلوگیری از تصادم در دریا :  COLREG
کنوانسیونی جهت تامین حداکثر ایمنی در دریا و آگاهی به لزوم تجدید نظر و به روز آوری مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا می باشد.

2-    کنوانسیون ایمنی جان اشخاص در دریا :   SOLAS
به منظور ترویج ایمنی جان اشخاص در دریا بوسیله برقراری اصول و مقررات یکنواخت مورد توافق به نحوی که اطمینان حاصل نماید تا از نقطه نظر ایمنی جان اشخاص ، یک کشتی برای خدمات در نظر گرفته شده مناسب می باشد.

3-    کنوانسیون نجات دریایی :   SALVAGE   
باتوجه به اهمیت فراوانی که در بسیاری از کنوانسیونها نسبت به امر کمک رسانی به افراد مضطر در دریا و ایجاد امکانات کافی و موثر از طرف کشور ساحلی جهت نگهبانی در ساحل بمنظور خدمات جستجو و نجات قائل شده است و باتوجه به ضرورت تامین انگیزه های کافی برای افرادی که عملیات نجات نسبت به شناورها یا سایر اموال در خطر را به عهده می گیرند و همچنین علاقه روز افزون به حفظ محیط زیست و با توجه به نقش ارزنده ای که عملیات نجات کارآمد و به موقع می تواند برای ایمنی شناورها و سایر اموال در خطر و برای حفظ محیط زیست داشته باشد.

4-    کنوانسیون سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق دریا :    UNCLOS
این کنوانسیون رژیم جامعی از قوانین و مقررات در دریاها و اقیانوسهای جهان در خصوص تمامی کاربردهای ممکن از آبها و منابع آنها ارائه می کند. این کنوانسیون قوانین سنتی مرتبط با استفاده از دریاها را دربرگرفته و همچنین چارچوبی برای توسعه و تحول در حوزه هایی خاص از حقوق دریاها را در بردارد.

5-    کنوانسیون جستجو و نجات دریایی :   SAR
کنوانسیون جستجو و نجات دریایی در سال 1979 در کنفرانس هامبورگ تصویب و در سال 1985 لازم الاجرا شد. هدف این کنوانسیون تدوین سیستمی جهانی برای جستجو و نجات بوده که هماهنگی لازم توسط سازمانهای نجات و همکاری لازم میان سازمانهای نجات همسایه (در صورت نیاز) برای نجات افراد دچار اضطرار در دریا بدون توجه به محل وقوع سانحه انجام شود. این کنوانسیون همچنین به اتخاذ تدابیر لازم به منظور آماده سازی متعاهدین برای جستجو و نجات دریایی از قبیل ایجاد مراکز اصلی و فرعی هماهنگی نجات ، چارچوبهای فرآیندهای عملیاتی برای شرایط اضطرار ارائه می کند.