چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
New Page 1

تاریخ به روزرسانی : 1395/04/21

مدرس برگزار کننده محل برگزاری تعداد شرکت کنندگان مدت دوره زمان شروع عنوان دوره ردیف
آقای هاشم ورزی
بندرامیرآبادبندرامیرآباد606 ساعت
95/2/6روانشناسی خانواده
1
 آقای فولادزاده
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
 11  8ساعت 95/2/11PM آشنایی با مبانی
2
آقای براری
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
60
8 ساعت
 95/2/20مدیریت پیشگیری از وقوع جرم
3
آقای حسین پور
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
 208ساعت
 95/2/21ISPS CODE
 4
آقای رستمی
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
28
 8 ساعت
 95/3/4Gcomes آموزش سامانه
5
آقای سلیمی
بندرامیرآباد
 بندرامیرآباد48
4ساعت
95/3/16
 مواد مخدر و پیامدهای آن
 6
 آقای فاخری
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد 248 ساعت
 95/3/17 حقوق دریایی و عملیات جستجو و نجات دریایی
 7
آقای علیزاده
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
3018 ساعت
95/3/30HSEالزامات استقرار
8
الکترونیکی(غیرحضوری)
بندرامیرآباد
 بندرامیرآباد150
 6 ساعت
95/4/1
 مدیریت استرس
 9
آقای علیزاده
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
30
 24 ساعت
 95/4/13 ممیزی سیستم ایمنی ،بهداشت و محیط زیست
10
آقای حسین پور
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
 15 8 ساعت
95/4/21
 ISPS CODE
11
آقای سلیمانی
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
60
4 ساعت
 95/4/22 حقوق شهروندی
 12
آقای پناهی زاده
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
 46 24 ساعت
 95/5/10 مقابله با حریق مخازن نفتی
13
آقای عبدی
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
70
24 ساعت
95/4/20
 اصول و نظارت بازرسی
14
الکترونیکی
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
 19820ساعت
95/5/10
مدیریت زمان
 15
الکترونیکی
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
201
 8 ساعت
95/5/10
 مدیریت دانش
16 
الکترونیکی
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
 1610 ساعت
95/5/17
 IMSAR17
خانم زمانپور
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
 358 ساعت
95/8/4
 مدیریت ارزیابی و عملکرد منابع سازمانی
 18
آقای بخشایش
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
30
16 ساعت
95/8/10
 نقشه خوانی دریایی
 19
آقای رحیمی
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
 318 ساعت
95/8/23
 اجرای شاخصهای 29گانه بنادر
 20
آقای شفیعی
بندرامیرآباد
 بندرامیرآباد 35 16 ساعت
95/9/21-22
 کارگاه آموزشی نظام مدیریت بهره وری
 21