چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

دوره های در حال برگزاری در سال 95- آموزش و پژوهش

New Page 1
مدرس برگزار کننده محل برگزاری تعداد شرکت کنندگان مدت دوره زمان شروع عنوان دوره ردیف
الکترونیکی (غیرحضوری)
بندرامیرآبادبندرامیرآباددرحال برگزاری
6 ساعت
95/4/1مکاتبات اداری
1
آقای میرحمزه ای

 بندرامیرآباد

بندرامیرآباد
درحال برگزاری
34 ساعت
95/7/5
زبان انگلیسی
2
آقای محمدزاده
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
درحال برگزاری
34 ساعت
95/8/2
(COMFAR)
3
آقای ناصری
بندرامیرآباد
بندرامیرآباد
درحال برگزاری
16 ساعت
95/8/17
حسابرسی داخلی
 4