یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

   
 
  ردیفنام بیمارستان  شهر تلفن آدرسفاصله / کیلومتر(حدودی) 
 1بیمارستان امام خمینی بهشهر  بهشهر 0152-5241401بلوارامام خمینی - پائین تر از بانک ملی40 
 2بیمارستان امیدی بهشهر 0152-5221681خیابان آیت الله کوهستانی40 
 3بیمارستان شهدا بهشهر 0152-5281239 ابتدای بلوار شهید هاشمی نژاد40 
  4بیمارستان بوعلی سینا ساری 0151-2233010بلوارپاسداران60  
  5بیمارستان فاطمه الزهرا ساری 0151-2223023 بلوار ارتش جنب سازمان انتقال خون60  
  6بیمارستان زارع ساری 0151-3283886کیلومتر پنج جاده ساری - نکا55  
  7 بیمارستان امام خمینی ساری 0151-2261700 خیابان امیر مازندرانی60  
  8 بیمارستان بوعلی نکا 0152-5645118 جنب دادگستری30  
  9 بیمارستان امام حسین نکا 0152-25632151 خیابان انقلاب روبروی مصلی30