یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

اسکله

  ردیفاسکله تعداد طول (متر) عمق (متر) آبخور ظرفیت (تن) کاربرد عکس 
  1اسکله شماره 1 18864.656000غلاتاسکله 1
 
 اسکله شماره 2 -رو رو کامیون18064.656000چند منظورهاسکله 2
 
 3اسکله شماره 3 تا 6-شرقی469064.656000چند منظورهاسکله 3 - 6
 
 4اسکله شماره 7 - جنوبی118064.656000چند منظوره - نفتیاسکله 7
 
 5 اسکله شماره 8 تا 9 -غربی 236064.656000چند منظورهاسکله 8-9
 
 6اسکله  شماره 10-13 ضلع جنوبی آبراهه45756.55.206000چند منظورهاسکله 10 
 7اسکله شماره 14- رورو ریلی13006.55.206000رورو ریلیاسکله 14 
 8اسکله شماره 15-ضلع شمالی آبراهه12506.55.206000چند منظوره - نفتیاسلکه 15