یکشنبه، ۳۰ آذر ۱۳۹۳, ۲۰:۰۱

دورنمای توسعه2

مقام معظم رهبری  
 ریاست محترم جمهور

مزایا و فرصت ها

گام تحول 6     


اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 93/04/06 به انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد
 

به اطلاع کلیه اشخاص حـقیقی و حقـوقی ذینفع (اعم از شرکت های کشتیرانی ، متـصدیان حـمل و نقل ، صاحبان کالا و...) در کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 93/04/06 به انبـارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به تعیین و تـکلیف و یا ترخـیص و یا خـروج کالاهای خـود اقدام ننمایند ،‌این منطقه جـهت وصول مـطالبات و جلـوگیری از تضییع حقـوق دولت و همـچنین رفـع تراکم و رسوب کـالا و استفاده بهـینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری مـندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.

دانلود لیست


ارتباط با ما
 تلفن: 4-34623001-011
 دورنویس: 34623006-011
 کد پستی : 93555-48541
 صندوق پستی : 331
 آدرس : مازندران - بهشهر - منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد
  پست الکترونیک :info@apsez.ir