شنبه، ۲ خرداد ۱۳۹۴, ۲۰:۵۸

دورنمای توسعه2

مقام معظم رهبری  
 ریاست محترم جمهور

مزایا و فرصت ها

گام تحول 6     

   
  eta-logo  
   

سازمان بنادر و دریانوردی
منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 8/11/93 به انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

به اطلاع کلیه اشخاص حـقیقی و حقـوقی ذینفع (اعم از شرکت های کشتیرانی ، متـصدیان حـمل و نقل ، صاحبان کالا و.............. ) در کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری وارده تا تاریخ 8/11/93 به انبـارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار این آگهی
نسبت به تعیین و تـکلیف و یا ترخـیص و یا خـروج کالاهای خـود اقدام ننمایند ،‌این منطقه جـهت وصول مـطالبات و جلـوگیری از تضییع حقـوق دولت و همـچنین رفـع تراکم و رسوب کـالا و استفاده بهـینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کـالاهای کانتینری و غیرکانتینری مـندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهد نمود.
لازم به ذکـر است اطلاعات مربـوط به کـالاها و کانتینـرهای مزبـور در سایت اینترنتی منطـقه ویـژه اقتصادی بنـدر امیرآباد  به نشانی www.APSEZ.IR قابل مشاهده می باشد.

دانلود لیست1


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۷:۴۵
ارتباط با ما
 تلفن: 4-34623001-011
 دورنویس: 34623006-011
 کد پستی : 93555-48541
 صندوق پستی : 331
 آدرس : مازندران - بهشهر - منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد
  پست الکترونیک :info@apsez.ir
۱  ۲