یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

فرم نظام پیشنهادات

     
 
نظام پیشنهادها
نظام پیشنهادها یا طرح بسیج اندیشه ها، یکی از روشهای مؤثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان می باشد. این نظام نقش استمرار نوآوری و بهبود را با هدف نهادینه کردن رهبری در سازمان و برقراری ارتباط پائین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن را ایفا نموده و از طریق آن می توان به یافته های ذهنی و اندیشه انسانی در حل مسایل و ایجاد سؤالات جدید و راه حلهای بهینه در راستای فرهنگ تغییر و بهسازی مستمر سازمان دست یافت.
 
     
  ویژگی های یک نظام موفق پیشنهادها  
 
1.شرکت فعال کلیه کارکنان در ارایه پیشنهاد.
2.سهولت ارایه پیشنهادها از طریق فرم های مخصوص.
3.سهولت روشهای ارزیابی و تعیین پاداشها.
4.سهولت و ساده بودن آئین نامه ها و دستورالعملهای پرداخت جوایز.
5.شمولیت پیشنهادهای ارایه شده توسط کارکنان در تمامی زمینه ها.
6.سمت گیری پیشنهادهای ارائه شده به سمت پیشنهادهای گروهی.
7.کوتاه بودن زمان ارزیابی و دادن جواب به پیشنهاد دهنده.
8.مشارکت پیشنهاد دهندگان در اجرای پیشنهادها.