یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

شرح وظایف و اعضاء کمیته نظام پیشنهادات

Untitled 1
     
 
ماده 2 – وظایف کمیته
  • تهیه طرح و ارائه برنامه های تشویقی و زمینه سازی فرهنگی و آموزشی برای برانگیختن کارکنان به ارائه پیشنهاد
  • ساماندهی امور دریافت ، ثبت ، رسیدگی و پذیرش یا رد پیشنهادها و پیگیری امور مربوطه
  • بررسی پیشنهادهای دریافت شده
  • تصویب پیشنهادهای پذیرفته شده و ارسال گزارش لازم برای هر یک از وحدها حسب مورد جهت بررسی قابلیت اجرایی پیشنهاد
  • پیگیری پیشنهادهای پذیرفته شده جهت تضمین اجرایی بودن توسط واحد مجری و ارائه گزارش پیشنهادهای مصوب اجرا نشده به کمیسیون تحول اداری سازمان 
  • تعیین نحوه اهداء پاداش و جایزه به پیشنهادات پذیرفته شده 
 
     
 
اعضاء کمیته نظام پیشنهادات :
 
 
 
ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
1
علی خدمتگزار
مدیر بندر (رئیس کمیته )
2
حسین عظیمی
معاون طرح و توسعه (نائب رئیس کمیته)
 3
سید جواد اوصیا
معاون مالی و اداری
4
محمد علی موسی پور
رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی ( دبیر کمیته)
5
محسن پزشکی
مسئول بازاریابی و سرمایه گذاری
6
کمال عبدالهی
معاون فنی و نگهداری
7
رسول بهرامی
معاون دریایی و بندری
8
حبیب حسن پور
کارشناس امور حقوقی و قرارداد ها