یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

دوره های آموزشی برگزار شده

 

 

ردیف
عنوان دوره
مدت /ساعت
1
IMS آشنایی با مفاهیم کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت سیستم مدیریت یکپارچه 8
2
رویکرد فرآیندی و اندازه گیری اثربخشی و کارایی فرآیندها 12
3
ISO 9001-2000آشنایی با مفاهیم کیفیت و استاندارد 30
4
آشنایی با مفاهیم مدیریت محیط زیست و استاندارد ISO 14001-2004 12
5
آشنایی با مفاهیم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و استاندارد 16
6
شناسایی و ارزیابی و طبقه بندی جنبه ها و اثرات محیط زیست 12
7
تکنیک های شناسایی ، ارزیابی و طبقه بندی ریسک ها 12
8
IMS مستند سازی و تشریح الزامات سیستم مدیریت یکپارچه 12
9
سمینار آشنایی با نحوه یکپارچه سازی سه سیستم مدیریت کیفیت ، محیط زیست و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی 4
10
5S آشنایی با نظام آراستگی 12
11
شامل مروری بر استانداردها و نحوه ممیزیIMS ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه

24

12
پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان 12