یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

سیستم مدیریت محیط زیست ISO14001-2004

 

سیستم مدیریت محیط زیست  ISO 14001-2004

1-   تهیه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی

2-   شناسایی جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی و ارزیابی آنها

3-   شناسایی قوانین و سایر الزامات زیست محیطی مرتبط با کارفرما و معرفی مراجع

4-   تهیه اهداف کلان و خرد زیست محیطی و کمی نمودن آنها جهت کاهش اثرات نامطلوب زیست محیطی در سازمان

7- تعیین برنامه های مدیریت زیست محیطی در راستای نیل به اهداف تعیین شده

5-   شناسایی نقاط ضعف در واحدهای مختلف و در صورت امکان ارائه راهکارهایی جهت رفع آنها

6-   تهیه روش اجرایی ارتباطات داخلی و خارجی در سازمان با طرف های ذینفع

7-   تهیه روش اجرایی نظارت بر عملکرد تامین کنندگان ، پیمانکاران و .. که فعالیت موثر بر محیط زیست دارند .

8-   تهیه دستور العمل ها و مستندات لازم درخصوص کنترل عملیات زیست محیطی

9-   تهیه روش اجرایی آمادگی و واکنش در وضعیت های اضطراری

10-   مشخص کردن آلاینده های محیط زیست و تعیین نقاط جهت اندازه گیری و ارائه برنامه و راهکار مناسب جهت رفع و پیشگیری از آنها

11-  تهیه روش اجرایی پایش و اندازه گیری فاکتورهای زیست محیطی

12-  تهیه روش اجرایی ارزیابی دوره ای شکایات طرفهای ذینفع درخصوص الزامات قانونی و سایر الزامات

13-  تهیه روش اجرایی رسیدگی به عدم انطباقها

14-  تهیه روش اجرایی نیازمندیهای آموزشی مسائل زیست محیطی

15-  بررسی و تعیین جنبه ها و اثرات زیست محیطی و مطابقت دادن آن با الزامات قانونی و تجزیه و تحلیل آن