یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001-1999

 

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001-1999

   1- تهیه روش اجرایی شناسایی و ارزیابی ریسک خطرات ایمنی و بهداشت شغلی

   2- شناسایی خطرات ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان و ارزیابی ریسک آنها

   3- شناسایی قوانین و سایر الزامات ایمنی و بهداشت شغلی مرتبط با سازمان و معرفی مراجع

   4- تعیین اهداف ایمنی و بهداشت شغلی در سازمان

   6- تعیین برنامه های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در راستای نیل به اهداف تعیین شده در سازمان

   7- تهیه روش اجرایی نیازمندیهای آموزشی در ارتباط با مسائل ایمنی

   8- تهیه روش اجرایی ارتباطات و مشاوره در سازمان با طرف های ذینفع

   9- تهیه روش اجرایی نظارت بر عملکرد تامین کنندگان ، پیمانکاران و .. که فعالیت موثر بر ایمنی و بهداشت شغلی دارند .

   10- تهیه دستور العمل های و مستندات لازم درخصوص کنترل عملیات ایمنی و بهداشت شغلی

   11- تهیه روش اجرایی آمادگی و واکنش در وضعیت های اضطراری

   12- مشخص کردن عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار و تعیین برنامه های مناسب جهت کاهش و کنترل آنها

   13- تهیه روش اجرایی پایش و اندازه گیری عملکرد ایمنی و بهداشت شغلی

   14- تهیه روش اجرایی رسیدگی به عدم انطباقها و حوادث

   15- همکاری و مشارکت مجری با کارشناسان کارفرما در زمینه تهیه و تدوین دستور العمل های کاری( work-instructions  )  و عملیاتی و اندازه گیری طرحهای اضطراری ، risk assessment plan )     طرح کیفیت و طرح ارزیابی ریسک (