یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2000

 

سیستم مدیریت کیفیت  ISO9001:2000

1-   سیستم مدیریت کیفیت ( شامل : الزامات عمومی و الزامات مربوط به مستندات )

2-   مسئولیت مدیریت (  شامل : تعهد مدیریت مشتری محوری خط مشی کیفیت طرح ریزی مسئولیت ، اختیار و ارتباطات بازنگری مدیریت )

3-   مدیریت منابع ( شامل : فراهم کردن منابع ، منابع انسانی ، زیرساخت ، محیط کار )

4-   پدید آوری محصول (شامل:طرح ریزی پدید آوری محصول،فرآیند های مرتبط با مشتری ، طراحی وتکوین،خرید،تولید و ارائه خدمات،کنترل وسایل پایش و اندازه گیری )

5-   اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود ( شامل : کلیات ، پایش و اندازه گیری ، کنترل محصول نامنطبق ، تحلیل داده ها و بهبود )