یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

تشکیل کمیته QHSE و شرح وظایف آن

 

   مسئولیت ، اختیارات و شرح وظایف :

   1-    شرح وظایف کمیته QHSE

-        اولویت بندی ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای و تعیین سطح آنها.

-        اولویت بندی جنبه های زیست محیطی بندر و تعیین سطح آنها.

-        بررسی شاخص های پایش و اندازه گیری فرآیندهای IMS بندر.

-        برگزاری جلسات برنامه ریزی شده /اقتضایی در خصوص عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه و هر گونه اقدام برای بهبود.

-        بستر سازی و برنامه ریزی در خصوص استقرار و نگهداری مناسب از سیستم مدیریت یکپارچه بندر.

-        بررسی و دسته بندی پیشنهادات بهبود ، جهت طرح در کیته بهبود.

    اعضاء کمیته :

نام و نام خانوادگیسمت در کمیته

حسین عظیمی

نماینده مدیریت و رئیس کمیته QHSE

محمد علی موسی پور

ناظر سیستم مدیریت کیفیت و دبیر کمیته QHSE

مهدی محبوبی

ناظر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

مهران دانه پاش

ناظر سیستم مدیریت زیست محیطی

     2-    شرح وظایف نماینده مدیریت

-        اطمینان از اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بندر .

-        گزارش دهی به مدیر بندر در خصوص عملکرد سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) بندر

-        گزارش دهی به مدیر بندر در خصوص هر نوع نیاز به بهبود در سیستم مدیریت یکپارچه بندر.

-        اطمینان از درک نیاز های مشتری در کلیه سطوح بندر.

-        ارتباط با طرف های خارج (مشاوران و ممیزان) از بندر در خصوص سیستم مدیریت یکپارچه.

-        بررسی و تایید مستندات سیستم مدیریت یکپارچه.

 3-     شرح وظایف ناظر سیستم مدیریت کیفیت

-        نظارت بر اجرای سیستم مدیریت کیفیت.

-        گزارش دهی به نماینده مدیریت در خصوص عملکرد سیستم مدیریت کیفیت.

-        بررسی و تایید اولیه مستندات سیستم مدیریت کیفیت بندر.

-        برنامه ریزی و مشارکت فعال در اجرای ممیزی های داخلی با هماهنگی و تایید نماینده مدیریت.

4-    شرح وظایف ناظر سیستم مدیریت زیست محیطی

-        نظارت بر اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی بندر.

-        گزارش دهی به نماینده مدیریت در خصوص عملکرد سیستم مدیریت کیفیت.

-        بررسی و تایید اولیه مستندات سیستم مدیریت زیست محیطی بندر.

-        برنامه ریزی و مشارکت در اجرای ممیزی های داخلی با هماهنگی و تایید نماینده مدیریت.

 5-     شرح وظایف ناظر سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی.

-        نظارت بر اجرای سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی بندر.

-        گزارش دهی به نماینده مدیریت در خصوص عملکرد سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی بندر.

-        بررسی و تایید اولیه مستندات سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای و ایمنی بندر.

-        برنامه ریزی و مشارکت در اجرای ممیزی های داخلی با هماهنگی و تایید نماینده مدیریت.