یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶


اعضای کمیته سمت شماره تماس داخلی

علی خدمتگزار
مدیر بندر و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد 
 2100

حسین عظیمی 
معاون طرح و توسعه 
 2500

 محمد علی موسی پور
رئیس اداره مطالعات و برنامه ریزی 
2540