یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶


ردیف مقالات و ترجمه های ارائه شده سال 89 نفرات ارائه دهنده

1 نقش بندر در صنعت کشتیرانی لاینر احمد محمودی

2 ایمنی کشتیرانی با تاکید بر عنصر انسانی احمد محمودی و عبدالحمید جهانگیروند

3 آشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی سید قاسم حسینی و احمد محمودی

4 ایمنی رفتاری سید جواد اوصیا

5 استرس و ساماندهی کار مهدی محبوبی

6 بررسی زنجیره تامین سبز در بندر مریم کاوه