یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶


ردیف مقالات و پایان نامه های ارائه شده سال 91 نفرات ارائه دهنده

1 بررسی  نقش تعدیلی یادگیری سازمانی  بر رابطه بین مدیریت دانش و کار افرینی سازمانی در سازمان بنادر و دریانوردی
محمد علی موسی پور


2 بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان بندر امیراباد
حاتم امامی

  3 بررسی تاثیر موانع سرمایه گذاری بندر امیرابادکاظم صالحی
 
 4
 ارزیابی اقتصادی پایانه کانتینری بندر امیرابادمسعود پاشا
 
 5
 استحصال دریا(مطالعه موردی بندر امیراباد)امراله جعفری
 
 6
 بررسی رابطه هوش معنوی  با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بندر امیرابادسید علی عسگری زاده
 
 7
 بررسی تاثیر نحوه مهاربندی در رفتار موج شکن شناورها با استفاده از شبیه سازی عددی در بندر امیرابادعلیرضا صفایی
 
 8
ارزیابی فلزات سنگین در رسوبات منطقه بندر امیراباد و ارتباط آن با تنوع و تراکم ماکرو بنتوزها
محمد باقر چگینی
 
 9
 بررسی رابطه ابعاد کیفیت زندگی کاری با فرسودگی شغلی کارکنان بندر امیرابادسید علی جعفری
 
 10
 بررسی رابطه بین کاربرد فناوری اطلاعات و عملکرد مدیریت منابع انسانی (مطالعه موردی بندر امیراباد)حمیدرضا ابراهیمی
 
 11
تاثیر آموزشهای ضمن خدمت بر توانمند سازی کارکنان بندر امیراباد
محمد رضا سرمستی
 
 12
مطالعات میزان خورندگی مواد معدنی روی تجهیزات استراتژیک بندر
علی کیاپی
 
 13
استفاده از تالابهای انسان ساخت در تصفیه آلاینده های تحمیلی وارده
رضا منصف