یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶


ردیف طرح های پژوهشی سال 90 نفرات ارائه دهنده

1 طرح واکنش در شرایط اضطراری بخش دریایی(مدیریت بحرانهای دریایی) حبیب اله طالبی

2 مکانیزه نمودن(طرح نرم افزاری)IMSبخش دریایی حبیب اله طالبی

3 ممیزی، مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی مجید روحی پور اسرمی

4
استقرار نظام مدیریت پروژه
سازمانی

5
طراحی واستقرار سیستم مدیریت بحران
سازمانی

6
مطالعه و طراحی طرح جامع ترافیکی بندر
سازمانی

7
استقرار سیستم سنجش رضایتمندی مشتریان
سازمانی

8
ادامه ارتقاء سیستم مدیریت یکپارچه
سازمانی

9
ادامه پروژه بهبود کاهش 10% سرویس تایم کشتی ها
سازمانی