یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

ردیف طرح های پژوهشی سال 89 نفرات ارائه دهنده

1 عوامل موثر بر بهره وری کارکنان بندر حبیب اله بائی

2 سنجش رضایت مندی مشتریان(CSM)و کارکنان(ESM) بندرامیراباد حسین عظیمی و محمد علی موسی پور

3 شناسایی و تدوین فرایندهای پشتیبانی کمال عبدالهی کاکرودی

4 شناسایی و تدوین فرایندهای عملیاتی حبیب اله طالبی

5 ارزیابی یادگیری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیراباد سمیرا احسانی