یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶


ردیف طرح های پژوهشی سال 91 نفرات ارائه دهنده

1 مطالعه و اجرای سیستم مدیریت هوشمند انرژی در بندر امیراباد
شرکت ادصاب


2 مطالعات مرحله اول و دوم پروژه اجرای طرح ترافیکی محوطه های بندرامیراباد
بهران ترافیک