یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶


ردیف طرح های پژوهشی سال 92 نفرات ارائه دهنده

1 شناسایی و اولویت بندی صنایع و خدمات قابل سرمایه گذاری در بندر امیراباددانشگاه شهید بهشتی

2 پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
شبکه علمی غرب اسیا


3 طراحی و مکانیزاسیون سامانه جامع تحقیق و پژوهش
محمد علی موسی پور – علی کیاپی - حامد قربانی


4 معرفی ظرفیتها و قابلیتهای اقتصادی بندر امیراباد
اداره مطالعات و برنامه ریزی

5 ترویج فرهنگ دریایی
اداره مطالعات و برنامه ریزی


6 اتوماسیون سازی پستهای برق 20 کیلو ولت
صفر علی علیان

7 کاهش مصرف انرژی برق در تاورهای روشنایی از طریق نصب ساعت نجومی
صفر علی علیان


8 هوشمند سازی بویه ها و بیکن ها در بندر امیراباد
حامد قربانی


9سامانه هوشمند مانیتورینگ کنترل
حامد قربانی