یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶

اخبار

گزارش تصویری افتتاح فاز 2 بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور - بخش اول

گزارش تصویری افتتاح فاز 2 بندرامیرآباد توسط رئیس جمهور - بخش اول

افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری اول 10
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری اول 9
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری اول 7

افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری اول 5
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری اول 4
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری اول 3
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری اول 2
افتتاح فار2 بندرامیرآبادتوسط رئیس جمهورسری اول 1
۲۴ فروردین ۱۳۹۶ ۱۶:۴۵
تعداد بازدید : ۲۸۹