یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

سیلابس های درسی موتور

 

 

دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی و آزمونهای شایستگی دریانوردی (رشته موتور) دستورالعمل اجرایی برگزاری دوره های آموزشی و آزمونهای شایستگی دریانوردی (رشته موتور)

جداول نمایانگر تعداد سوالات ،مدت،نوع،حد نصاب قبولی و مواد امتحانی آزمونهای شایستگی  رشته موتور جداول نمایانگر تعداد سوالات ،مدت،نوع،حد نصاب قبولی و مواد امتحانی آزمونهای شایستگی رشته موتور

اصلاحات صفحات 34-26-25-22-21-20-19-12-9-8-7-6-4-3 (دستورالعمل فو ق الذکر) اصلاحات صفحات 34-26-25-22-21-20-19-12-9-8-7-6-4-3 (دستورالعمل فو ق الذکر)

 

جهت اطلاع دقیق تر از محتویات دستورالعمل فوق الذکر (شامل آخرین  اصلاحات ) به اداره استانداردهای دریانوردان (فرمانیه - خیابان شهید لواسانی -خیابان ثروتی -پلاک 1) مراجعه شود.