چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

   
  آخرین به روز رسانی : 96.01.05
   
  عکس درصد پیشرفت ظرفیت نوع سرمایه گذاری نام شرکت سرمایه گذار ردیف  
  کاغذ
98% 112500 تن کارخانه کاغذ مجتمع کاغذ امیرآباد
1  
   
  سازه کاران   72% --- ساختمان خدماتی و رفاهی سازه کاران عدالت مهر مازندران
2  
   
 مهرونداد       90%10000 تن
 اجاره اراضی به مساحت پنج هزار مترمربع جهت سرمایه گذاری در زمینه احداث و بهره برداری از  مخازن روغن خوراکی به روش B.O.T پشتیبان توسعه مهرونداد 4 
  
  سیمان فیروزکوه
 45%  5000 متر مربع
اجاره پنج هزار مترمربع زمین جهت سرمایه‌گذاری در زمینه احداث انبار سرپوشیده به روش B.O.T
سیمان فیروزکوه
5
 
  
 نفتی
 65%24000 تن
 اجاره اراضی جهت سرمایه گذاری در زمینه احداث مخازن نگهداری فرآورده های نفتی به روش B.O.Tآراد عمران کاسپین
 6 
  
  5%
سیلو 50000 تنی
اجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T
ایران مارین سرویسز
 7 
 عکسی موجود نیست
 
 برلیان  
28%
 سیلو 50000 تنی اجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T 
آرد برلیان گلستان
 8 
  
 نیک ترابر جانبازان
12% 
  سیلو 49000 تنی  اجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T   نیک ترابر جانبازان
 9 
  
 هزاره سوم
 98%5000 متر مربع 
اجاره پنج هزار مترمربع زمین جهت سرمایه‌گذاری در زمینه احداث انبار سرپوشیده به روش B.O.T

هزاره سوم مازندران 

 10 
 سیلو تاید واتر  
 72% سیلو 41000 تنیاجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T  تایدواتر خاورمیانه11
 
  
 زرماکارون  

فاز اول در حال بهره برداری

73%

سیلو 42000 تنی اجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T  زر ماکارون12
 
  
  3%
سیلو 28800 تنی 
 اجاره اراضی جهت احداث سیلوی غلات به روش B.O.T
 توسعه تجارت ستاره پارسیان
 13 
 عکسی موجود نیست 
 
  15% --  احداث کارخانه تولید MDFآرین شیمی  14 
 عکسی موجود نیست  
  1% ---  احداث کارخانه تولید آردخزر تبادل شمال 15  
 عکسی موجود نیست