چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
نام طرحشماره قطعهمساحت زمین (متر مربع)نوع قراردادپیش بینی حداقل هزینه سرمایه گذاری(میلیون ریال)پیش بینی ظرفیت سالانه (تن)
 مخازن نگهداری روغن خوراکیWOC 8303 B.O.T 58807 10000
  مخازن نگهداری روغن خوراکی WOK 9569 B.O.T 60640 10000
  مخازن نگهداری روغن خوراکی WOJ 10900 B.O.T 62157 10000
 مخازن نگهداری مواد نفتی WPD 20897 B.O.T 186290 36000
 مخازن نگهداری مواد نفتی WPC1 20000 B.O.T 173378 40000