چهارشنبه ۷ تیر ۱۳۹۶

نام طرحشماره قطعهمساحت زمین (متر مربع)نوع قراردادپیش بینی حداقل هزینه سرمایه گذاری(میلیون ریال)پیش بینی ظرفیت سالانه (تن)
مخازن نگهداری روغن خوراکیWOC83.3B.O.T5880710000
مخازن نگهداری روغن خوراکیWOK9569B.O.T6064010000
مخازن نگهداری روغن خوراکیWOJ10900B.O.T6215710000
مخازن نگهداری مواد نفتیWPD20897B.O.T18629036000
مخازن نگهداری مواد نفتیWPC120000B.O.T17337840000