پنج شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۶

نام طرحشماره قطعهمساحت زمین (متر مربع)نوع قراردادپیش بینی حداقل هزینه سرمایه گذاری(میلیون ریال)پیش بینی ظرفیت سالانه (تن)
مخازن نگهداری روغن خوراکیWOC8330B.O.T6047910000
مخازن نگهداری روغن خوراکیWOK9569B.O.T6140610000
مخازن نگهداری مواد نفتیWPC120000B.O.T16568536000
مخازن نگهداری مواد نفتیWPD20897B.O.T19027335200