چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

مراحل سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

1-  مراجعه متقاضی به بندر و طرح تقاضا و مذاکره با مسئولین بندر یا دریافت فرم سرمایه گذاری از طریق سایت اینترنتی بندر

2-  تکمیل فرم تقاضای سرمایه گذاری به همراه ارائه طرح سرمایه گذاری

3- طرح درخواست در کمیته سرمایه گذاری بندر و تکمیل فرم صورت جلسه در صورت تصویب

4-  تعیین قیمت توسط کارشناس خبره و تعیین جانمائی توسط واحد مهندسی

5- ارسال فرم ها و اسناد مرتبط به سازمان مرکزی جهت اخذ مصوبه

6- تدوین قرارداد فی مابین و تحویل اسناد مرتبط  با انعقاد قرارداد پس از ابلاغ تاییدیه سازمان

7-  تحویل زمین به متقاضی سرمایه گذاری و تنظیم صورت جلسه مربوطه