یکشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۶

فرم شکایت متقاضیان سرمایه گذاری

بسمه تعالی
فرم شکایت متقاضیان سرمایه گذاری جهت ارائه به ستاد سرمایه گذاری استان مازندران , موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
مشخصات شاکی ( شخص حقیقی / شخص حقوقی )
مشخصات فرد حقیقی
مشخصات فرد حقوقی
*
*
شرح مختصری از اقدامات صورت پذیرفته توسط متقاضی برای اخذ مجوز :
*
مشکلات اخذ مجوز :
*
عنوان دستگاه / وزارتخانه هایی که متقاضی در فرآیند اخذ مجوز با مشکل مواجه گردیده :
*
*


* = ضروری