اولویتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد
اولویتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد :
-    فعالیتهای ترانزیتی سوخت اعم از احداث مخازن.
-    فعالیتهای ترانزیتی کانتینرخودرو به مقصدکشورهای حوزه CIS.
-    فعالیتهای مرتبط باصنایع فولاد.
-    فعالیتهای مرتبط باصنایع چوب وکاغذ.
-    فعالیتهای صادراتی موادواسطه ای معدنی.
-    فعالیتهای ترانزیتی واحداث سیلوغلات.
-    احداث نیروگاه وتولیدبرق.
-    سیستم های تأمین آب شیرین.
-    تأسیسات جمع آوری وتصفیه مواد زائد ((Reception Facility.
-    ارائه خدمات آذوقه رسانی،آب رسانی وتدارکات ناوگان وفعالیتهای مشابه.


شایان ذکرمی باشدسازمان بنادرودریانوردی حمایت خودازچهارموردآخرفرصتهای سرمایه گذاری ازطریق اعطای تسهیلات  ازمحل وجوه اداره شده وتخفیفات خاص دراجاره بهاء به متقاضیان مربوطه اعلام می دارد.