چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶

اولویتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد

اولویتهای سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد :

-    فعالیتهای ترانزیتی سوخت اعم از احداث مخازن.
-    فعالیتهای ترانزیتی کانتینرخودرو به مقصدکشورهای حوزه CIS.
-    فعالیتهای مرتبط باصنایع فولاد.
-    فعالیتهای مرتبط باصنایع چوب وکاغذ.
-    فعالیتهای صادراتی موادواسطه ای معدنی.
-    فعالیتهای ترانزیتی غلات.
-    سیستم های تأمین آب شیرین.
-    تأسیسات جمع آوری وتصفیه مواد زائد ((Reception Facility.
-    ارائه خدمات آذوقه رسانی،آب رسانی وتدارکات ناوگان وفعالیتهای مشابه.

- سایر فعالیت های اقتصادی با توجه به توان معاملات داخلی و نیازمندیهای کشورهای حاشیه شمال خزر
شایان ذکرمی باشدسازمان بنادرودریانوردی حمایت خودازچهارموردآخرفرصتهای سرمایه گذاری ازطریق اعطای تسهیلات  ازمحل وجوه اداره شده وتخفیفات خاص دراجاره بهاء به متقاضیان مربوطه اعلام می دارد.