جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶

پروژه تخلیه و بارگیری قطارهای روسی در بندر امیرآباد جهت سیر در شبکه خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش EPC

مناقصه

بندر امیر آباد

بندر امیر آباد

پروژه تخلیه و بارگیری قطارهای روسی در بندر امیرآباد جهت سیر در شبکه خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش EPC

پروژه تخلیه و بارگیری قطارهای روسی در بندر امیرآباد جهت سیر در شبکه خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش  EPC