جمعه ۲ تیر ۱۳۹۶

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۴ خرداد ۱۳۹۶
نوع اخطاریهوارده تا تاریخمدت اخطاریهتاریخ انتشاراخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینریلیست کالاهای مهلت گذشته
اخطاریه کالا1395/12/181 ماه از زمان انتشار1396/03/24
اخطاریه کالا1395/12/231 ماه از زمان انتشار1396/03/23
اخطاریه کالا1395/12/111 ماه از زمان انتشار1396/03/21
اخطاریه کالا1395/11/281 ماه از زمان انتشار1396/03/21
اخطاریه کالا1395/11/151 ماه از زمان انتشار1396/03/21
اخطاریه کالا1395/12/081 ماه از زمان انتشار1396/03/21
اخطاریه کالا1395/10/301 ماه از زمان انتشار1396/02/25
اخطاریه کالا1395/10/251 ماه از زمان انتشار1396/02/16
اخطاریه کالا1395/09/221 ماه از زمان انتشار1396/01/27
اخطاریه کالا1395/10/181 ماه از زمان انتشار1396/01/23
اخطاریه کالا1395/09/291 ماه از زمان انتشار1396/01/19