سه شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

اخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینری

تاریخ آخرین بروز رسانی : ۲۸ تیر ۱۳۹۶
نوع اخطاریهوارده تا تاریخمدت اخطاریهتاریخ انتشاراخطار به کلیه ذینفعان کالاهای کانتینری و غیرکانتینریلیست کالاهای مهلت گذشته
اخطاریه کالا1396/01/171 ماه از زمان انتشار1396/04/27
اخطاریه کالا1396/01/081 ماه از زمان انتشار1396/04/21
اخطاریه کالا1396/01/051 ماه از زمان انتشار1396/04/10
اخطاریه کالا1395/12/161 ماه از زمان انتشار1396/04/04
اخطاریه کالا1395/12/181 ماه از زمان انتشار1396/03/24
اخطاریه کالا1395/12/231 ماه از زمان انتشار1396/03/23
اخطاریه کالا1395/12/111 ماه از زمان انتشار1396/03/21
اخطاریه کالا1395/11/281 ماه از زمان انتشار1396/03/21
اخطاریه کالا1395/11/151 ماه از زمان انتشار1396/03/21
اخطاریه کالا1395/12/081 ماه از زمان انتشار1396/03/21