شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه ( کیفیت ، سلامت ،ایمنی ومحیط زیست )

منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد، به عنوان بزرگترین بندر ارائه کننده خدمات دریایی و بندری در شمال کشور با برخورداری از اراضی وسیع پشتیبانی ، موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در مسیر کریدور بین المللی شمال و جنوب ،همگام با نقش آفرینی در عرصه اقتصادی ملی و بین المللی ، با یاری خداوند بزرگ ،تکیه بر دانش ،تجربه و توانمندی کارکنان و استفاده بهینه از تکنولوژی و تجهیزات بروز ،تحقق توسعه پایدار ،تامین خواسته های مشتریان و کسب رضایت ذی نفعان ، بهبود مداوم کیفیت فرایندهای کاری ،صیانت از نیروی انسانی ،حفظ سرمایه های ملی ،منابع و انرژی، پیشگیری از آلودگی های زیست محیطی و حوادث و بیماریهای شغلی را سرلوحه کار خود قرار داده است و مصمم است با استقرار ،اجرا و نگهداری سیستم مدیریت یکپارچه در فعالیت ها و خدمات بر اساس استاندارد

ISO 9001:2008 -ISO 14001:2004 - OHSAS 18001:2007 - HSE MS E&P Forum

به بهبود مداوم و اثربخش در همه زمینه ها دست یافته و متعهد به رعایت اهداف استراتژیک ذیل می باشد:
1. ارتقاء سطح کیفیت خدمات بطور مداوم ، فرایند گرایی و پاسخگوئی به مشتریان و تلاش جهت افزایش رضایت مشتریان و ذینفعان
2. تقویت رویکرد پیشگیرانه و فرایند گرا در مدیریت HSEQ و تبعیت از کلیه الزامات قانونی و استاندارد های ملی و بین المللی مرتبط
3. افزایش ظرفیت و توان عملیاتی بندر از طریق توسعه ، ارتقاء و نگهداری زیر ساختها و روبناهای بندر
4. پیشگیری پایدار از بروز حوادث ، آلودگی های زیست محیطی ،آسیب ها و بیماریهای شغلی
5. ایفای نقش رهبری در جهت اثر بخشی عملکرد کیفیت سلامت ، ایمنی و محیط زیست
6. بازاریابی و جلب مشارکت وجذب سرمایه بخش خصوصی و جلب رضایت ذینفعان
7. ارتقاء سطح فرهنگ و صلاحیت کارکنان ، آموزش اثر بخش ،ایجاد انگیزش و مدیریت دانش
8. ایجاد محیط کار سالم ، ایمن و پاک با تامین زیر ساخت های تعالی HSE
9. کاهش ریسک کلیه خطرات به پائین ترین حد ممکن و یکپارچگی سرمایه
10. تلاش در جهت حفظ و استفاده بهینه از انرژی و منابع
11. بهبود مــدیریت پسماند ، به حداقل رسانیدن ضایعات و حفظ و بهبود فضای سبز
12. مدیریت سلامت ، ایمنی و محیط زیست جهت فعالیتها ، تجهیزات و خدمات پیمانکاران
اینجانب با استعانت از خداوند متعال و با همکاری تمامی کارکنان ،ضمن اجرای خط مشی و توسعه و بهبود مداوم سیستم مدیریت یکپارچه تعهد می نماید ، عملکرد کیفیت ، سلامت ، ایمنی و زیست محیطی ، اهـداف ، برنـامه ها و کلیه مسـتندات و الـزامات اسـتانداردهای فوق را حداقل سالی یکبار از نظر تناسب ، کفایت و اثر بخـشی مورد بازنـگری قرار دهـد و آنرا به اطلاع تمام کارکنان و سایر طرفهای ذینفع برساند.

مدیر بنادر و دریانوردی ومنطقه ویژه اقتصادی امیرآباد

تاریخ: 26-10-1394
NO: 02